Indlæser Begivenheder

Repræsentantskabsmøde i Tjelecenteret

 

Der indkaldes hermed til det årlige repræsentantskabsmøde i Tjelecenteret tirsdag den 8. juni kl. 19.00 i Tjelecenteret.

 

Alle er velkomne i det omfang covid-19 restriktionerne tillader det. Stemmeret er forbeholdt de udpeget repræsentanter jf. vedtægterne.

 

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt orientering om det kommende års budget.
 6. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet. Formanden udsender de indkomne forslag til repræsentantskabet senest 1 uge før repræsentantskabsmødet
 7. Valg af formand for repræsentantskab og bestyrelse
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 1. og 2. suppleant
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

 

 

Evt. forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet.

 

 

Med venlig hilsen

TJELECENTERET